Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Umowa zlecenia bez określonej kwoty
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 14.11.2017
modyfikacja: 15.11.2017
Kod : KIP_12492


Jeżeli posiadasz w programie założoną kartotekę pracownika w głównym oknie Pracownicy, możesz rozpocząć ewidencjonowanie umów zleceń.

W programie dla rozliczania umów zleceń dostępne są dwa rodzaje zdarzeń:

Umowa zlecenia, która zawarta jest na określoną znaną kwotę brutto. Instrukcja wprowadzenia i rozliczenia takiej umowy znajduje się tutaj

Umowa zlecenia bez określnej kwoty, którą można wykorzystać do rozliczania umów zleceń z wynagrodzeniem godzinowym albo do wystawiania co miesiąc rachunku do tej samej umowy zlecenia zawartą na stałą miesięczną kwotę.

Funkcjonalność umożliwiająca prowadzenie rozliczeń dla umów zleceń składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy etap to zawarcie z pracownikiem umowy zlecenia, która odbywa się poprzez realizację w kalendarzu pracownika zdarzenia: Umowa zlecenia (bez określonej kwoty).
  • Drugi etap to wprowadzenie rozliczenia do zawartej umowy zlecenia, która odbywa się poprzez realizację w kalendarzu pracownika zdarzenia: Rozliczenie umowy zlecenia.


Krok 1 Rejestracja umowy zlecenie bez określonej kwoty

1.1 Otwórz kartotekę pracownika i przejdź na zakładkę Kalendarz.

1.2 W kalendarzu pracownika wybierz dzień, w którym ma być zawarta umowa zlecenia.

1.3 Na dole okna wybierz opcję Stosunek pracy\Zawarcie umowy cywilnoprawnej.

1.4 W sekcji Wystąpienie zdarzenia\Zdarzenie z rozwijanej listy wybierz Umowa zlecenia (bez określonej kwoty).

1.5 Wybierz po prawej stronie Zatwierdź.

1.6 W wywołanym oknie Edycja elementu kadrowego uzupełnij parametry dla zawieranej umowy zlecenia.

 

Jeżeli zawierana umowa będzie rozliczana w postaci stałej miesięcznej kwoty uzupełnij pozycję domyślna wartość rozliczenia a jako rodzaj wynagrodzenia wybierz stała kwota.

 

Jeżeli umowa rozliczana będzie według stawki godzinowej, to jako rodzaj wynagrodzenia wybierz stawka godzinowa i w pozycji kwota wynagrodzenia za godzinę podaj domyślną stawkę godzinową dla zawieranej umowy.

Do elementu słownikowego Sposób potwierdzenia wykonanej pracy możesz poprzez opcję Edycja dodać zapis określający ustalony ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania czasu pracy zawieranej umowy zlecenia.

 

Pamiętaj o podaniu daty zakończenia umowy. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Zapisz.

 

1.7 Program otworzy okno z parametrami wydruku Umowy zlecenia.

Jeżeli zaznaczysz opcję Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office raport wykonany zostanie w programie MS Word, co umożliwi edycję formularza.

Po określeniu parametrów wydruku wybierz przycisk Wykonaj.

 

1.8 W oknie Wybierz umowę, wskaż która umowa ma zostać wydrukowana i wybierz przycisk OK.

Pracownik może mieć przygotowanych jednocześnie kilka umów zleceń, wówczas przy wydruku należy wskazać z listy, która umowa ma zostać wydrukowana.

1.9 Program wyświetli podgląd wydruku umowy zlecenie.

Jeśli podczas rejestracji umowy zlecenia wprowadzisz wartość w atrybucie Sposób potwierdzenia wykonanej pracy na wydruku umowy zlecenia zostanie dodany nowy punkt z tą informacją.

Jeżeli osoba, z którą zawierasz umowę nie ma uzupełnionych danych w zestawie kadrowym Zgłoszenie ZUA/ZZA wyświetlone zostanie zapytanie Czy wypełnić deklarację zgłoszeniową ZUS dla tej umowy? Wybierz przycisk TAK w celu zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń.

 

1.10 W wywołanym oknie Wprowadzanie zestawu kadrowego Zgłoszenie ZUA/ZZA uzupełnij dane:

 

  • Zgłoszenie do ubezpieczeń – program domyślnie podpowiada ub. społ. i zdrow. (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla ZUS ZUA), zmień na ub. zdrow. jeśli ma być  tylko ubezpieczenie zdrowotne dla ZUS ZZA
  • Tytuł ubezpieczenia – system automatycznie podpowie kod tytułu ubezpieczenia 0411
  • Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne – program domyślnie ustawia  obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe na TAK. Jeżeli zleceniobiorca ma być zgłoszony tylko do samego ubezpieczenia zdrowotnego, zmień ustawienia ubezpieczeń społecznych na NIE oraz usuń datę w pozycji data od (ub. społeczne).
  • Dobrowolne ub. społeczne i zdrowotne – jeżeli zleceniobiorca przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, dodaj daną kadrową dla tego elementu z datą obowiązywania od dnia zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a następnie  uzupełnij odpowiednio wartości w pozycjach: ub. chorobowe dobrowolne? oraz data od: (ub. chorobowe dobrowolne).
  • Dane o kasie chorych NFZ- uzupełnij odpowiednio dane: data przystąpienia do kasy chorych / NFZ oraz kasa chorych / NFZ.

 

Po uzupełnieniu danych wybierz przycisk Zapisz.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzupełniania danych dla deklaracji ZUS znajdziesz w instrukcji Zgłoszenie ZUS ZUA oraz Zgłoszenie ZUS ZZA.

 

1.11 Po realizacji zdarzenia Umowa zlecenia (bez określonej kwoty) program domyślnie przypisuje pracownika do wzorców Współpracownik i Umowy cywilnoprawne.

 

 

 

Wprowadzenie zdarzenia Umowa zlecenia (bez określonej kwoty) do kalendarza pracownika  jest również możliwe dla miesiąca, który jest już zamknięty.

 

 

Krok 2 Rozliczenie umowy zlecenie bez określonej kwoty

 

 

Pamiętaj!

Przed rozliczeniem umowy cywilnoprawnej zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona.

Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

 

W wyniku realizacji zdarzenia Umowa zlecenia (bez określonej kwoty) w kalendarzu pracownika zostanie uaktywniona transakcja rozliczająca opisywaną umowę. Jeżeli użytkownik nie wstawi rozliczenia do aktywnej umowy to system domyślnie siedem dni przed końcem miesiąca będzie generował zdarzenie Rozliczenie umowy zlecenia. Zdarzenia będą generowane, co miesiąc aż do zakończenia transakcji przez użytkownika.

 

W celu realizacji zdarzenia Rozliczenie umowy zlecenia wykonaj następujące czynności:

2.1 Otwórz kartotekę pracownika i przejdź na zakładkę Kalendarz.

2.2 Wybierz dzień, w którym chcesz wstawić Rozliczenie umowy zlecenia.

2.3 Na dole okna wybierz z zakładki Stosunek pracy\Rozliczenie umowy cywilnoprawnej.

 

 

 

2.4 W sekcji Wystąpienie zdarzenia\Zdarzenie program automatycznie podpowiada zdarzenie Rozliczenie umowy zlecenie.

2.5 W polu Transakcja z rozwijanego menu wskaż umowę zlecenia, do której ma zostać wstawione rozliczenie.

2.6 Wybierz po prawej stronie okna przycisk Zatwierdź.

Jeżeli zdarzenie Rozliczenie umowy zlecenia było już wstawione do kalendarza jako zdarzenie niezrealizowane możesz zmienić datę wystąpienia zdarzenia.

Podczas realizowania zdarzenia w pozycji Wystąpienie zdarzenia wskaż dzień, w którym ma być zrealizowane rozliczenie umowy zlecenia.

 

2.7 Podczas realizacji zdarzenia otworzy się okno edycji elementu kadrowego.

 

W pierwszym oknie podpowiada się zestaw Ewidencja pracy godzinowej. Wprowadź liczbę godzin pracy. System wyliczy wartość dla pozycji kwota za godziny. Wybierz przycisk Zapisz.

 

 

2.8 W drugim oknie dla zestawu Umowy zlecenia możesz zweryfikować rozliczenie umowy.

Sprawdź prawidłowe przyporządkowanie rozliczenia, wartość pozycji okres płacowy rozliczenia.

Uzupełnij numer wystawianego rachunku dla zleceniobiorcy i zatwierdz wprowadzone dane przyciskiem Zapisz.

 

 

Pamiętaj!

Jeśli w tym samym miesiącu tworzysz kilka okresów pomocniczych na podstawie tego samego szablonu listy płac Umowy cywilnoprawne, to okresy płacowe powinny różnić się nazwą oraz wskazane jest grupowanie okresów wg wzorców porządkowych lub zmianą zakresu dat wzorców i danych kadrowych rozliczanych w okresie.

Przy takim tworzeniu okresów program automatycznie wskaże odpowiedni okres płacowy. Sposób tworzenia kilku okresów dla umów cywilnoprawnych przedstawiony jest instrukcji Tworzenie kilku okresów pomocniczych dla umów cywilnoprawnych

 

2.9 W kolejnym oknie Rachunek za umowę zlecenia wskaż parametry wydruku i wybierz przycisk Wykonaj.

 

Zostanie wyświetlony rachunek do umowy zlecenia.

2.10 Po realizacji zdarzenia Rozliczenie umowy zlecenia program domyślnie przypisuje pracownika do wzorców Płatność przelewem (um. cywilnoprawne) oraz Umowa zlecenia.

Jeżeli chcesz zmienić domyślny sposób płatności z przelewu na gotówkę, to możesz to zrobić poprzez zmianę aktywnej akcji w edycji zdarzenia Rozliczenie umowy zlecenia w sposób przedstawiony tutaj.

 

2.11Na zakładce Płace\Wynagrodzenia możesz zweryfikować rozliczenie umowy zlecenia.

2.12 Dane dotyczące wprowadzonych i rozliczonych umów zleceń możesz obejrzeć w danych kadrowych pracownika na zakładce Dane kadrowe po wybraniu zestawu Umowy\Umowy zlecenia.

W tym zestawie istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych dotyczących umów i ich rozliczenia.

Pamiętaj!

Przed Jeżeli chcesz zakończyć rozliczoną umowę zlecenie (bez określonej kwoty) należy zamknąć transakcję

W tym celu w danych kadrowych w zestawie Umowy zlecenia zaznacz odpowiednią Umowę zlecenia (bez określonej kwoty) i z menu podręcznego wybierz polecenie Zamknij transakcję.

 

Po zamknięciu umowy zlecenia (bez określonej kwoty) ikona przy umowie zlecenia zmieni widok z otwartej książki na zamknięta zieloną książeczkę  .

Pamiętaj!

Jeżeli podczas trwania umowy zlecenia zleceniobiorca był zgłoszony do ubezpieczeń, należy na dzień zakończenia umowy zlecenia w kalendarzu pracownika zrealizować zdarzenie Wyrejestrowanie ZWUA.

Zdarzenie znajduje się w katalogu zdarzeń 05.Rozliczenia\12ZUS\Wyrejestrowanie ZUS ZWUA.