Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Tworzenie składnika wynagrodzenia na przykładzie opieki medycznej - KIP
 
Sage Symfonia Kadry i Płace
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
Data dodania 16.11.2017
modyfikacja: 25.03.2020
Kod : KIP_12504

W celu zdefiniowania nowego składnika wynagrodzenia należy utworzyć:

 • Element kadrowy
 • Składnik wynagrodzenia
 • Zestaw kadrowy
 • Wzorzec kadrowo-płacowy

 

Podane w poniższej instrukcji nazwy nowo tworzonych katalogów, elementów i wzorców mają charakter przykładowy. Tworząc własne elementy możesz podać nazwy dostosowane do specyfiki swojej firmy.

Jeżeli w bazie danych masz już utworzone własne katalogi, możesz pominąć tworzenie nowych katalogów i przejść bezpośrednio do definiowania oraz dodawania nowych elementów/wzorców.

Krok 1 Definiowanie elementu kadrowego – kwota opieki medycznej

 

1.1Kartoteki/Elementy - tworzenie katalogu elementów kadrowo-płacowych.

 

Otwórz okno Kartoteki\Elementy. Po prawej stronie okna zaznacz Katalog elementów kadrowo-placowych i dodaj nowy podkatalog przyciskiem.Podaj nazwę np.: 00 własny i potwierdź przyciskiem Utwórz.

1.2Tworzenie elementu kadrowego – zakładka Składnik

Wybierz katalog 00 własny i w prawej części okna otwórz okno kreatora nowego elementu przyciskiem [+] Dodaj

 

W oknie Element- zakładka Składnik:

w pozycjach Nazwa, Opis wpisz - kwota opieki medycznej, jako Typ elementu wybierz Element kadrowy, liczba rzeczywista.

1.3Tworzenie elementu kadrowego- zakładka Atrybuty.

Przejdź na dole na zakładkę Atrybuty.

Zaznacz: wartość pieniężna, stosuj wartość domyślną, precyzja dla elementu – 0,01, wartość – ogólnodostępna.

Zakończ tworzenie elementu kadrowego przyciskiem Zapisz i zamknij okno edycji elementu.

Krok 2 Definiowanie składnika wynagrodzenia - opieka medyczna

2.1 W oknie Kartoteki/Elementy – wybierz własny katalog elementów kadrowo-płacowych 00 własny i w prawej części w prawej części okna otwórz okno kreatora nowego elementu przyciskiem [+] Dodaj

 

2.2 Tworzenie składnika wynagrodzenia- zakładka Składnik.

W oknie Element- zakładka Składnik:

w pozycjach Nazwa, Opis wpisz - opieka medyczna, jako Typ elementu wybierz składnik wynagrodzenia.

2.3Tworzenie składnika wynagrodzenia- zakładka Atrybuty.

Przejdź na dole na zakładkę Atrybuty. Zaznacz wartość pieniężna, precyzja – 0,01.

 

2.4 Tworzenie składnika wynagrodzeń- zakładka Klasyfikacje.

Przejdź na dole na zakładkę Klasyfikacje.

Za pomocą przycisku [+] dodaj z zakładki Klasy następujące klasyfikacje:

 • 01 Wchodzi do podstawy opodatkowania,
 • 03 Wchodzi do podstawy ub. emerytalno-rentowego,
 • 04 Wchodzi do podstawy ub. chorobowego,
 • 05 Wchodzi do podstawy ub. zdrowotnego.

Pamiętaj!

Funkcjonalność programu rozliczania poszczególnych składników wynagrodzenia oparta jest na przyporządkowaniu właściwych klas do elementu.

Aby definiowany składnik wynagrodzenia rozliczał się w oczekiwany sposób przez użytkownika należy podczas tworzenia składnika wynagrodzeń dodać odpowiednią klasę wybraną według własnych potrzeb.

Jeżeli w firmie rozliczane są składki na Pracownicze Plany Kapitałowe i od tworzonego składnika naliczane będą składki społeczne to należy dodać również klasyfikację:

 • 03 Wchodzi do podstawy PPK

Jeżeli w firmie znajdują się osoby poniżej 26 roku życia, korzystające ze zwolnienia podatkowego należy do tworzonego składnika dodać jedną z poniższych klasyfikacji:

 • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP (jeżeli wchodzi do podstawy naliczenia składek emerytalno-rentowych, składki zdrowotnej oraz przychodu opodatkowanego)
 • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP bez składek społ. (jeżeli wchodzi do podstawy naliczenia składki zdrowotnej oraz przychodu opodatkowanego)
 • Wchodzi do limitu przychodów objętych zwolnieniem dla osób do 26 roku życia UoP tylko zdrow.
 

 

2.5Tworzenie składnika wynagrodzeń- zakładka Formuła

Przejdź na dole na zakładkę Formuła.

W sekcji Formuły elementu pozostaw domyślną formułę płacową, a następnie przyciskiem [] otwórz okno wyboru formuły i z katalogu Podstawowe zaznacz formułę Ident i potwierdź wybór przyciskiem Dodaj.

 

W sekcji Wartości argumentów formuły ustaw się w pozycji Wartość parametru wybierz ikonę .

Z okna Wybierz element kadrowo-płacowy, z katalogu własnego zaznacz element Kwota opieki medycznej i potwierdź wybór przyciskiem Wybierz.


Po zdefiniowaniu formuły zakończ tworzenie składnika przyciskiem Zapisz.

Zamknij okno edycji elementu.

 

Krok 3 Definiowanie zestawu kadrowego

3.1 Utworzenie nowego zestawu danych kadrowych.

 

Przejdź do okna Kartoteki\Zestawy. (Jeżeli pasek narzędziowy masz ustawiony na górze okna wybierz Kartoteki\Zestawy elementów).

Po prawej stronie okna zaznacz Zestaw danych kadrowych i dodaj Nowy katalog przyciskiem

 

Wpisz nazwę nowego katalogu np.: Własne i potwierdź przyciskiem Utwórz.

 

Zaznacz nowo utworzony katalog Własne i z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy zestaw kadrowy. Wpisz nazwę zestawu, np. Opieka medyczna i potwierdź przyciskiem Utwórz.

3.2 Dodanie elementu kadrowego do zestawu danych kadrowych.

Zaznacz własny zestaw kadrowy Opieka medyczna i z prawej stronie okna wybierz przycisk [+] Dodaj

Z katalogu elementów kadrowo- placowych, z katalogu własnego zaznacz element Kwota opieki medycznej i potwierdź wybór przyciskiem Dodaj i zamknij okno Dodawanie elementów kadrowo-płacowych.

Krok 4 Definiowanie wzorca kadrowo-płacowego

4.1 Dodanie nowego katalogu wzorców kadrowo-płacowych.

Wejdź do okna Wzorce

Po prawej stronie okna, w sekcji Katalogi zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog przyciskiem .

Wprowadź nazwę katalogu np.: Własne potwierdź przyciskiem Utwórz

4.2 Dodanie nowego wzorca.

Zaznacz katalog Własne i po prawej stronie okna dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+] Dodaj

Wpisz nazwę wzorca Opieka medyczna i zaznacz opcje: kopiuj system wynagrodzeń, kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

Zakończ tworzenie wzorca przyciskiem Zapisz.

 

4.3 Definiowanie systemu wynagrodzeń wzorca.

W utworzonym wzorcu przejdź na dole na zakładkę System, na górze zakładka Składniki wynagrodzeń.

Z prawej strony okna przeciągnij na lewą stronę okna składnik wynagrodzenia Opieka medyczna we wszystkich utworzonych okresach płacowych, w których ma się rozliczać ten element.

Tę samą operację powtórz dla domyślnego systemu wynagrodzeń wzorca wybierając na górze w pozycji Okres - Domyślny system wynagrodzeń.

 

Krok 5 Rozliczanie utworzonego wzorca we wskazanym okresie.

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania we właściwościach tworzonego okresu.

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczania we właściwościach okresu.

5.1 Wejdź do okna Okresy.

5.2. Zaznacz okres podstawowy i z menu podręcznego pod prawym klawisz myszy wybierz polecenie Właściwości.

5,3 Przejdź na dole na zakładkę Rozliczanie.

5.4. Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+], a następnie wybierz opcję Wzorzec.

 

 

5.5. Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo –płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista). Dodaj wzorzec i zamknij okno wyboru wzorców.

 

 

5.6 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewkę klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy.

Następnie po prawej stronie okna wybierz przycisk Odśwież, a następnie Zapisz.

 

Jeżeli chcesz, aby utworzony nowy składnik wynagrodzenia był rozliczany na pomocniczym okresie płacowym, wówczas należy zdefiniować nowy szablon listy płac.

Instrukcja tworzenia nowego szablonu listy płac jest opisana w dokumencie Tworzenie szablonu listy płac - KIP.

 

Krok 6 Przypisanie wzorca pracownikowi

6.1 Otwórz kartotekę pracownika na zakładce Wzorce.

6.2 Przeciągnij utworzony wzorzec z prawej strony okna na lewą.

6.3 Wprowadź zakres dat obowiązywania wzorca od pierwszego dnia miesiąca, od którego ma być rozliczany.

6.4 potwierdź przypisanie wzorca przyciskiem Zapisz.