Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Rozliczanie dywidendy w programie Sage Kadry i Płace One Payroll
 
 
Data dodania 21.08.2018
modyfikacja: 07.05.2019
Kod : KIP_13829

W celu rozliczania dywidend w programie Sage Kadry i Płace One Payroll wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności:

 • Utworzenie wzorca Dywidendy
 • Utworzenie zestawu danych kadrowych.
 • Konfiguracja ustawień w celu wykazywania zryczałtowanego podatku w deklaracji PIT-8AR.   

Podane w poniższej instrukcji nazwy nowo tworzonych katalogów, elementów i wzorców mają charakter przykładowy. Tworząc własne elementy możesz podać nazwy dostosowane do specyfiki swojej firmy.

Jeżeli w bazie danych masz już utworzone własne katalogi, możesz pominąć tworzenie nowych katalogów i przejść bezpośrednio do definiowania oraz dodawania nowych elementów/wzorców.


Krok 1 Utworzenie wzorca Dywidendy  


1.1. Tworzenie katalogu wzorców kadrowo-płacowych.

Przejdź do okna Wzorce

Po lewej stronie okna, w sekcji Katalogi zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog przyciskiem .

Wprowadź nazwę katalogu np.: własne i potwierdź przyciskiem Utwórz

 

1.2 Otwórz katalog własne i dodaj nowy wzorzec klikając ikonkę [+Dodaj] po prawej stronie okna [1].

 


Wpisz nazwę np. Dywidendy [2]

 zaznacz następujące opcje:[3]

- kopiuj system wynagrodzeń,

- kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

Zapisz [4]


1.3. Wprowadzenie systemu wynagrodzeń do wzorca.

Po zapisaniu zmian w oknie Wzorzec – Dywidendy pojawiają się zakładki; otwórz zakładkę System\ Składniki wynagrodzeń. Nad lewą stroną okna wybierz Domyślny system wynagrodzeńPo prawej stronie okna wybierz zakładkę Kategorie:

 1. Rozwiń Składniki i przeciągnij na lewą stronę okna element Dywidendy i inne przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawn


 1. rozwiń Naliczenia i przeciągnij na lewą stronę okna element Zrycz. P.d. Dywidendy i przychody z tytułu udziału z zyskach osób prawnych 1. Rozwiń Obciążenia i przeciągnij przelew (całość) lub do wypłaty w kasie (całość) w zależności od formy płatnościDla bieżących, otwartych okresów płacowych, w których chcesz rozliczać dywidendy należy skopiować system do innych okresów. Wybierz przycisk Operacje i polecenie Skopiuj system do innych okresów…W oknie Wybór okresu zaznacz te okresy, do których chcesz skopiować system wynagrodzeń oraz odznacz opcję Kopiuj listę pracowników.Potwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Wykonaj, a następnie zamknij okno przyciskiem Anuluj.


Krok 2 Utworzenie zestawu danych kadrowych  

2.1 Tworzenie katalogu zestawów danych kadrowych.

 

Przejdź do okna Zestawy elementów wybierając Kartoteki\Zestawy. Rozwiń Zestawy danych kadrowych, a następnie mając zaznaczony nadrzędny katalog Zestawy danych kadrowych dodaj nowy katalog przyciskiem i wybierz opcję Nowy katalog.

Wprowadź nazwę katalogu np.: Własne i potwierdź przyciskiem Utwórz.

 2.2 Tworzenie nowego zestawu danych kadrowych.

Zaznacz utworzony katalog zestawu danych kadrowych Własne i dodaj nowy zestaw kadrowy przyciskiem i wybierz opcję Nowy zestaw kadrowy.

Następnie wpisz nazwę nowego zestawu, np. Dywidendy i wybierz przycisk Utwórz.

 

 

2.3 Dodanie elementu kadrowego do nowego zestawu danych kadrowych.

 

Rozwiń katalog zestawu danych kadrowych Własne [1], a następnie zaznacz utworzony zestaw danych kadrowych Dywidendy i po prawej stronie okna wybierz przycisk [+Dodaj] [2]. Następnie w oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych wybierz zakładkę Kategorie [3] i rozwiń Elementy kadrowe [4]
 

 1. Znajdź element  %zryczałtow. podatku dochod. od dywidend i innych przychodów i wybierz przycisk Dodaj.


 

 1. Znajdź element  Kwota dywide. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawnych i wybierz przycisk Dodaj.


 

Krok 3 Konfiguracja ustawień w celu wykazywania zryczałtowanego podatku w deklaracji PIT-8AR. - Uwaga! Ten krok od wersji 2019.1.b należy pominąć!

3.1 Modyfikacja definicji elementu PIT 8AR(4) poz.93 PIT 8AR(6) poz.105.

Przejdź do okna Kartoteki\ Elementy i w katalogu elementów kadrowo-płacowych znajdź element  PIT 8AR(4) poz.93 PIT 8AR(6) poz.105, a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Edycja.

 

 

W oknie edycji elementu PIT 8AR(4) poz.93 PIT 8AR(6) poz.105 przejdź na zakładkę Atrybuty i zaznacz opcję dołączaj naliczenia z klas parametrów [1] a następnie potwierdź zmiany przyciskiem Zapisz [2]

 

 

3.2  Modyfikacja definicji elementu Zrycz. p.d. Dywidendy  i inne przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawn . Przejdź do okna Kartoteki\ Elementy i w katalogu elementów kadrowo-płacowych znajdź element  Zrycz. p.d. Dywidendy  i inne przych. z tyt. udziału w zyskach osób prawn, a  następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Edycja.
 W edycji elementu Zrycz.p.d.:Dywidendy i przychody z tytułu udziału w zyskach przejdź na zakładkę Klasyfikacje [1] wybierz przycisk [2]. W zakładce Klasy znajdź klasę PIT 8AR(4) poz. 93 PIT 8AR(6) poz.105. [4], wybierz Dodaj [5] a następnie zapisz zmiany w definicji elementu.


 
Krok 4  Rozliczanie utworzonego wzorca we wskazanym okresie

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania we właściwościach tworzonego okresu.

 

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczania we właściwościach okresu.

 

4.1 Przejdź do okna Okresy.

4.2. Edytuj okres podstawowy [1]  

 

4.3 Przejdź na dole na zakładkę Rozliczanie.

4.4. Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+], a następnie wybierz opcję Wzorzec [1].

 

 

4.5. Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo –płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista) [1]. Dodaj [2] wzorzec i zamknij okno wyboru wzorców.

 


4.6 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewkę klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy [1].

Następnie po prawej stronie okna wybierz przycisk Odśwież [2] , a następnie Zapisz [3].

 

Jeżeli chcesz, aby utworzony nowy składnik wynagrodzenia był rozliczany na pomocniczym okresie płacowym, wówczas należy zdefiniować nowy szablon listy płac.

Instrukcja tworzenia nowego szablonu listy płac jest opisana w dokumencie Tworzenie szablonu listy płac - KIP.

 


Krok 5 Rozliczenie dywidendy u pracownika

5.1 Ustawienie odpowiedniej wartości procentu podatku zryczałtowanego od dywidend.

Wartość procentu podatku można wprowadzić w danych kadrowych pracownika lub wzorca, jeżeli dla wszystkich pracowników, którzy będą mieli wypłacane dywidendy ma obowiązywać ta sama stawka podatku.

 

Ustawienie stawki podatku od dywidend we wzorcu:

 

 • Przejdź do okna Wzorce
 • W katalogu wzorców Własne wybierz wzorzec Dywidendy i przejdź do jego edycji
 • W edycji wzorca przejdź na zakładkę Dane kadrowe
 • Wybierz własny zestaw Dywidendy
 • Wprowadź nową wartość do elementu %zryczałtow. podatku dochod. od dywident i innych przychodów i ustaw odpowiednią stawkę podatku od miesiąca, od którego rozpoczynasz rozliczanie dywidendy i zapisz zmiany.

 

 

Jeżeli chcesz ustawić indywidualną wartość procentu podatku dla pracownika postępuj analogicznie jak w punkcie 5.2 podczas dodawania wartości kadrowej dla elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn.

 

5.2. Przypisanie wzorca Dywidendy do pracownika

W kartotece pracownika przejdź na zakładkę Wzorce i z katalogu Własne przeciągnij wzorzec Dywidendy i popraw datę obowiązywania na miesiąc, w którym ma być rozliczona dywidenda.

 

Po przypisaniu pracownikowi wzorca Dywidendy przejdź na zakładkę Płace\Wynagrodzenie w okresie podstawowym i wprowadź kwotę dywidendy wykorzystując opcję Edycja wartości kadrowej po zaznaczeniu elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn.

 

 

W oknie edycji elementu kadrowego dodaj nowa daną kadrową [1] do elementu Kwota dywid. i przychod. z tyt. udziału w zyskach osób prawn, wprowadź zakres dat na miesiąc rozliczenia, wpisz kwotę [2] i zapisz [3].

Program policzy podatek zryczałtowany, ale nie będzie wykazana kwota do wypłaty. Należy ręcznie uzupełnić kwotę jaką ma otrzymać pracownik w elemencie przelew (całość).