Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Tworzenie wzorca dla przychodu z innych źródeł
 
 
Data dodania 06.11.2018
modyfikacja: 06.11.2018
Kod : KIP_14285

Utworzenie wzorca dla przychodu z innych źródeł

Z głównego paska narzędziowego programu wybierz okno Personel/Wzorce

Krok 1 Tworzenie katalogu

Po lewej stronie okna, w sekcji Katalogi zaznacz Katalog wzorców kadrowo-płacowych i dodaj nowy katalog przyciskiem . Podaj nazwę np. własne i potwierdź przyciskiem Utwórz. Jeżeli masz już katalog dla własnych wzorców, to ten krok możesz pominąć.

Krok2 Dodanie nowego wzorca

Zaznacz katalog własne i po prawej stronie okna dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+] Dodaj. Wpisz nazwę wzorca np. Inne źródła i zaznacz opcje: kopiuj system wynagrodzeń, kopiuj listę przyporządkowanych pracowników. Zakończ tworzenie wzorca przyciskiem Zapisz.

Krok 3 Definiowanie systemy wynagrodzeń wzorca

W utworzonym wzorcu przejdź na zakładkę System/Składniki wynagrodzeń. Nad lewą stroną okna wybierz Domyślny system wynagrodzeń.

Po prawej stronie okna wybierz zakładkę Kategorie:

  1. Rozwiń Składniki i przeciągnij na lewą stronę okna element Inne źródła

 

  1. Rozwiń Naliczenia i przeciągnij na lewą stronę okna element zaliczka na p. doch. odprowadzona do US

 

  1. Rozwiń Obciążenia i przeciągnij przelew (całość) lub do wypłaty w kasie (całość)

Dla bieżących, otwartych okresów płacowych, w którym chcesz rozliczać inne źródła należy skopiować system do innych okresów. Wybierz przycisk Operacje i polecenie Skopiuj system do innych okresów…

W oknie Wybór okresu zaznacz te okresy, do których chcesz skopiować system wynagrodzeń oraz odznacz opcję Kopiuj listę pracowników.

Potwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Wykonaj, a następnie zamknij okno przyciskiem Anuluj.

Krok 4 Rozliczenie utworzonego wzorca we wskazanym okresie

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania we właściwościach okresu.

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczenia we właściwościach okresu.

4.1 Przejdź do okna Okresy

4.2 Edytuj okresy podstawowy [1]

4.3 Przejdź na zakładkę Rozliczanie

4.4  Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+],a następnie wybierz opcję Wzorzec [1]

4.5 Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista)[1]. Dodaj [2] wzorzec i zamknij okno wyboru wzorca.

4.6 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewką klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy [1]. Następnie po prawej stronie okna wybierz przycisk Odśwież [2], a następnie Zapisz [3].

Krok 5 Rozliczenie innych źródeł u pracownika

5.1 Przypisanie wzorca Inne źródła do pracownika

W kartotece pracownika przejdź na zakładkę Wzorce i z katalogu Własne przeciągnij wzorzec Inne źródła – popraw datę obowiązywania na miesiąc, w którym mają być rozliczone Inne źródła.

Po przypisaniu pracownikowi wzorca Inne źródła przejdź na zakładkę Płace/Wynagrodzenie w okresie podstawowym i wprowadź kwotę w elemencie Kwota z innych źródeł oraz wpisz zero w elemencie Kwota kosztów uzysk. dla przychodów z innych źródeł. Zapisz zmiany.

5.2 Klasyfikacja składnika

Składnik Inne źródła w standardzie ma przypisaną klasę Przychód z innego źródła (podatek wg. progu, skł. na ubezp. społ), co oznacza, że są liczone składni na ub. społeczne oraz podatek. Jeżeli od składnika ma być odliczony tylko podatek należy przyporządkować właściwą klasę do elementu.

Aby zmienić klasę należy:

  1. U pracownika przejdź na zakładkę Płace/Wynagrodzenie i edytuj element Inne źródła

  1. Wybierz na dole zakładkę Klasyfikacje, usuń klasę Przychód z innego źródła (podatek wg. progu, skł. na ubezp. społ), a następnie przyciskiem [+] dodaj z zakładki Klasy wybierz klasę Przychód z innego źródła (podatek wg. progu). Zamknij okno. Potwierdź zmianę klasyfikacji przyciskiem Zapisz.

Po zamknięciu edycji elementu i powrocie na zakładkę Płace\Wynagrodzenia odśwież dane klawiszem F5.