Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
[F50] Roczna korekta proporcji VAT
 
Sage 50c
Data dodania 31.12.2018
modyfikacja: 31.12.2018
Kod : F50_14577

Przy ustalaniu tzw. struktury sprzedaży, proporcja, będąca podstawą do obliczenia części kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu, będzie ustalana jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku
z którymi przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, w całkowitym obrocie podatnika, na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja.

Proporcja VAT obliczana jest według wzoru:

P(%) = O(p) – O(śt) – O(tf) / O(p) + O(n) + S - O(śt) - O(tf) * 100

gdzie:

O(p) - obrót uzyskany z tytułu czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

O(n) - obrót uzyskany z tytułu czynności w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

S - kwota otrzymanych subwencji lub dotacji, innych niż te, które wlicza się do podstawy opodatkowania, czyli niezwiązanych z konkretną dostawą lub konkretną usługą,

O(śt) - obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych,

O(tf) - obrót uzyskany z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

W celu obliczenia proporcji na kolejny rok obrotowy wykonaj następujące czynności:

- Nadaj odpowiednie znaczniki rejestrom sprzedaży wybierając znacznik w kolumnie Z po prawej stronie rejestru

-  Znaczniki można nadać również zbiorczo, za pomocą raportu Sprzedaż - Razem dostępnego z okna Raporty > Przeglądanie. Po wejściu do niego zaznacz haczykami w pierwszej kolumnie faktury, które powinny mieć nadany znacznik. Następnie kliknij w Znacznik, wybierz aktywny znacznik, a następnie potwierdź opcją Zastosuj.

- Uruchom raport Proporcja VAT wchodząc w Rejestry > Specjalne > Proporcja VAT

 

Otworzy się okno Obliczanie proporcji VAT.

- W kolejnych polach z rozwijanej listy wybierz znacznik, który został przypisany do danej grupy rejestrów. Po wybraniu przycisku OK raport zostanie wyświetlony na ekranie.

- Wygenerowany raport wyliczy rzeczywistą proporcję przypadająca na wskazany okres roczny.

 

 

-  Wyliczoną proporcję wprowadź do kolejnego roku, w którym będzie ona obowiązywać do jego zakończenia.

W tym celu przejdź do opcji Rok > Wybór rok i wskaż rok, w którym ma być wykonana korekta z tytułu proporcji VAT w deklaracji VAT-7.

 

 

-  Wyliczoną proporcję wprowadź do okna Rejestry i konta VAT (Ustawienia > Parametry stałe > Rejestry i konta VAT) przy ustawionej dacie przypadającej na początek roku obrotowego np. 01.01.2018 (datę ustaw wciskając na klawiaturze Ctrl + D).

 

 

 

 

 

-  Wygeneruj pierwszą deklarację VAT-7 przypadającą na rok podatkowy, w którym dokonujesz korekty z tytułu proporcji za rok poprzedni.

 

 

 

  

 

 

Poz. 48 wylicza się automatycznie jako różnica podatku naliczonego wyliczonego według proporcji wstępnej ustalonej w roku poprzednim i proporcji rzeczywistej za ubiegły rok (czyli proporcji wstępnej za rok bieżący).

 

Pamiętaj!

W wyliczeniu poz. 48 nie są uwzględniane rejestry zdefiniowane jako zakup środków trwałych. Dla środków trwałych należy ręcznie wyliczyć różnicę między kwotą wynikającą z zastosowanego współczynnika w roku, w którym były wprowadzone dokumenty a kwotą, jaka została wyliczona na podstawie rzeczywistego wskaźnika.