Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Sage Kadry i Płace One Payroll
 
 
Data dodania 03.11.2019
modyfikacja: 19.04.2020
Kod : KIP_15624

Wprowadzenie merytoryczne do PPK.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wdrożenie programu zostało podzielone na 4 etapy. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK, jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych u tego pracodawcy. Wdrożenie PPK obowiązuje od:

 1. 1.07.2019 - podmioty zatrudniające do najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31.12.2018 – umowa o zarządzanie PPK: najpóźniej do 25.10.2019; Umowa o prowadzenie PPK: najpóźniej do 12.11.2019
 2. 1.01.2020 - podmioty zatrudniające do najmniej 50 osób wg stanu na dzień 30.06.2019 - umowa o zarządzanie PPK: najpóźniej do 24.04.2020; Umowa o prowadzenie PPK: najpóźniej do 11.05.2020 Uwaga! Przesunięcie terminu zawarcia umowy o zarządzanie do 27.10.2020 oraz umowy o prowadzenie do 10.11.2020 na podstawie Ustawy z tzw. Tarczy Antykryzysowej z 31.03.2020
 3. 1.07.2020 - podmioty zatrudniające do najmniej 20 osób wg stanu na dzień 31.12.2019 - umowa o zarządzanie PPK: najpóźniej do 27.10.2020; Umowa o prowadzenie PPK: najpóźniej do 10.11.2020
 4. 1.01.2021 - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych); umowa o zarządzanie PPK: najpóźniej do 26.03.2021; Umowa o prowadzenie PPK: najpóźniej do 10.04.2021.

Termin zgłoszenia pracowników:

Pracodawca pierwszy raz zgłasza pracowników (lista jako załącznik do umowy o prowadzenie) w dniu podpisania umowy o prowadzenie.

Nowi pracownicy zgłaszani są po upływie 3 miesięcy zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin.

Pracodawca przekazuje rezygnacje pracowników (uczestników) w terminie 7 dni od otrzymania.

Proces wdrożenia PPK w firmie:

 1. Podpisanie Umowy o zarządzanie z wybraną instytucją finansową nie później niż 10 dni roboczych przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK
 2. Podpisanie Umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich Pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat)
 3. Naliczenie wpłat do PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez Pracownika i przez siebie
 4. Przekazanie wpłat do instytucji finansowej. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
 5. Uwzględnienie wpłat PPK w wynagrodzeniu pracowników – wpłata pracodawcy stanowi przychód pracownika do opodatkowania w miesiącu wykonania przelewu do instytucji finansowej.

 

Kiedy należy naliczyć i przekazać pierwsze wpłaty do PPK?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o PPK, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK – niezależnie od tego, czy nastąpiło to w wyniku działań podmiotu zatrudniającego, czy też z mocy prawa. Określone w tym przepisie wyrażenie „wpłat dokonuje się” oznacza czynność techniczną, polegającą na przekazaniu określonej wysokości środków finansowych na konto wybranej instytucji finansowej.

W sytuacji, gdy umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta w listopadzie 2019 r., pracownik już w tym miesiącu staje się uczestnikiem PPK, za którego (w przypadku braku złożenia przez niego deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat) wpłaty będą musiały zostać dokonane. W takim przypadku, jeżeli wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w listopadzie, wpłaty do PPK będą dokonywane od grudnia 2019 r., zgodnie z art. 28 ust. 4, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, czyli pierwsze wpłaty do PPK dla tego pracownika zostaną dokonane najpóźniej w dniu 15 grudnia 2019 r. Jeżeli zaś wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu, termin dokonania wpłat do PPK ulega odpowiedniemu przesunięciu o miesiąc (styczeń 2020 r.).

Deklaracje pracowników dotyczące zmiany wysokości wpłat, rezygnacji lub wznowienia uczestnictwa w PPK.

Wpłata dodatkowa pracownika. W dowolnym momencie pracownik może decydować o wysokości dobrowolnej wpłaty dodatkowej, która zgodnie z ustawą o PPK może wynosić do 2% wynagrodzenia brutto pracownika. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację w tej sprawie.

Obniżenie wpłaty podstawowej pracownika. Pracownik może obniżyć wpłatę podstawową (która standardowo wynosi 2% wynagrodzenia brutto) tylko wówczas, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej.

Jeżeli pracownik złożył deklarację o obniżenie wpłaty podstawowej, to pracodawca jest zobowiązany do nie uwzględniania złożonej deklaracji w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie pracownika przewyższa kwotę wynagrodzenia powyżej 1,2 krotności wynagrodzenia minimalnego.

Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK. W dowolnym momencie Uczestnik PPK może zrezygnować
z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z PPK począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył taką deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.


Zarządzanie PPK w programie Sage Kadry i Płace One Payroll.

W programie Sage Kadry i Płace One Payroll dodaliśmy funkcjonalność, która wspiera Użytkownika
w obsłudze procesów związanych z obsługą PPK.

Od wersji 2020 (lipiec 2019) dostępna jest funkcjonalność obsługi PPK w zakresie:

 • Rejestrowania informacji o przystąpieniu\ rezygnacji\ wznowieniu uczestnictwa pracownika w PPK
 • Rejestrowania wysokości wpłat
 • Uwzględniania tych danych w wyliczaniu wynagrodzeń

W wersji 2020.1 (październik 2019) rozszerzyliśmy funkcjonalność w zakresie wsparcia Użytkowników w obsłudze procesów związanych z PPK oraz komunikacją z instytucjami finansowymi.

Dodaliśmy nowe okno Zarządzanie PPK, w którym są prezentowani pracownicy, a zdefiniowane filtry ułatwiają Użytkownikowi wybór pracowników.  Z tego okna można eksportować do Instytucji finansowej deklaracje uczestników oraz informacje o wpłatach.

Dostęp do funkcjonalności okna Zarządzanie PPK wymaga aktywnej licencji Plany Emerytalne.
W ramach tej licencji wymiana z instytucją finansową odbywa się poprzez pliki XML.

Dodatkowa licencja Plany Emerytalne – automatyczna integracja daje możliwość bezpośredniego połączenia z instytucją finansową za pośrednictwem API. W wersji 2020.1 jest to współpracą z instytucją Aviva Investors TFI.

W kolejnych wersjach będzie dodana współpraca z instytucjami: AXA TFI, Allianz TFI.

Po aktywowaniu licencji Plany Emerytalne należy Użytkownikowi nadać prawo efektywne Dostęp do zarządzania PPK. Po nadaniu ww. prawa należy ponownie przelogować się w programie.

Ustawienie sposobu komunikacji z instytucją finansową.

Przed przystąpieniem do obsługi PPK należy określić sposób komunikacji z instytucją finansową w oknie Ustawienia\Komunikacja\PPK. Domyślnie zaznaczone jest Generowanie plików xml.


Konfiguracja API:

Jeżeli posiadasz podpisaną umowę o zarządzanie z PPK z instytucją finansową obsługiwaną w ramach API zaznacz opcję Połączenie zewnętrzne przez API, wybierz instytucję i zapisz zmiany.


 1. Wybierz przycisk Zarejestruj umowę i Wypełnij formularz rejestracyjny. Po potwierdzeniu umowy przez Instytucję finansową pobierz umowę.
 2. Jeśli masz już umowę z instytucją finansową wybierz przycisk Ustaw dane autoryzacyjne (wprowadź Secret CODE oraz Numer umowy)

 

Proces obsługi PPK w Sage Kadry i Płace One Payroll.

Proces obsługi PPK w Sage Kadry i Płace One Payroll składa się z następujących etapów:

 1. Wprowadzenie umowy o obsługę PPK z instytucją finansową
 2. Wyszukanie pracowników spełniających kryteria przystąpienia do PPK
 3. Zgłoszenie pracowników do instytucji finansowej
 4. Przekazywanie deklaracji pracowników o zmianach w wysokości wpłat, rezygnacji lub wznowieniu PPK
 5. Naliczenie wpłat PPK za pracowników
 6. Przekazanie informacji o naliczonych wpłatach za dany miesiąc do instytucji finansowej
 7. Wykonanie przelewu należnych wpłat do 15-go dnia następnego miesiąca
 8. Rozliczenie wpłat PPK w wynagrodzeniu pracownika

Ad.1. Wprowadzenie umowy o obsługę PPK z instytucją finansową.

W danych kadrowych firmy w zestawie Programy emerytalne\ Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) wprowadź dane o umowie z wybraną instytucją finansową i zapisz zmiany.

Ad. 2. Wyszukanie pracowników spełniających kryteria przystąpienia do PPK.

Ad. 3. Zgłoszenie pracowników do instytucji finansowej.

Ad. 4. Przekazywanie deklaracji pracowników o zmianach w wysokości wpłat, rezygnacji lub wznowieniu PPK.

Ad. 5. Naliczenie wpłat PPK za pracowników.

Ad. 6. Przekazanie informacji o naliczonych wpłatach za dany miesiąc do instytucji finansowej.

Ad. 7. Wykonanie przelewu należnych wpłat do 15-go dnia następnego miesiąca.

Na podstawie naliczonych danych o wpłatach PPK, wartości w pozycji kwota przelewu, należy wykonać przelew do instytucji finansowej w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Obecnie w programie nie ma jeszcze możliwości generowania przelewu do instytucji finansowej.

Ad. 8. Rozliczenie wpłat PPK w wynagrodzeniu pracownika.

 

Powyższa dokumentacja w całości do pobrania w PDF => Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Sage Kadry i Płace One Payroll.pdf


Zmiana! 19.04.2020.

W wersji Sage Kadry i Place 2020.3 wprowadziliśmy zmiany w funkcjonowaniu okna Zarządzanie PPK, m.in. w sposobie prezentacji uczestników w statusie Aktywni uczestnicy PPK oraz procesie generowania wpłat. Zapoznaj się z instrukcją 

Sage Kadry i Płace 2020.3 – zmiany w oknie Zarządzanie PPK i nowe funkcjonalności w obszarze PPK.pdf