Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
PIT-11 (25) w Sage Kadry i Płace One Payroll - jak wypełnić i sprawdzić
 
 
Data dodania 30.12.2019
modyfikacja: 30.12.2019
Kod : KIP_15771

Zmiany w PIT-11(25)

Główne zmiany wprowadzone w PIT-11(25) związane są z wykazywaniem oddzielnie przychodów uzyskanych przez osoby do 26 roku życia, które od dnia 01.08.2019 korzystają ze zwolnienia z podatku od przychodów ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia oraz zmiany prezentacji przychodu i zaliczki od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Zostały dodane nowe pozycje, w których należy wykazać przychody pracowników do ukończenia 26 roku życia, uzyskane w okresie od 01.08.2019 do 31.12.2019, odrębnie dla:

  • Przychodów ze stosunku pracy, które zostały opodatkowane (pracownik nie złożył oświadczenia lub został wykorzystany limit zwolnienia) [Część E: umowa o pracę - wiersz 2]
  • Przychodów opodatkowanych z umów cywilnoprawnych z wyłączeniem umów zleceń [Część E: umowy cywilnoprawne – wiersz 4]
  • Przychody z umowy zlecenia, które zostały opodatkowane (pracownik nie złożył oświadczenia lub został wykorzystany limit zwolnienia) [Część E: umowy zlecenia – wiersz 6]
  • Przychody zwolnione z podatku ze stosunku pracy [Część G]
  • Przychody zwolnione z podatku z umów zleceń [Część G]

Odpowiednio w odrębnych pozycjach należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów zwolnionych z podatku dla osób do 26 roku życiu (składki te nie będą podlegały odliczeniu w procesie wyliczenia podatku należnego).

PIT-11, Część E: umowa o pracę - wiersz 1

W wierszu pierwszym należy wykazać:

  • Przychody pracowników powyżej 26 roku życia – za miesiące I-XII
  • Przychody pracowników poniżej 26 roku życia - za miesiące I-VII

Uwaga! Z wiersza 1 zostały wyłączone zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy. Mają one być wykazywane w wierszu 8 Inne źródła.

PIT-11, Część E: umowa o pracę – wiersz 2

W wierszu drugim należy wykazać przychody pracowników poniżej 26 roku życia ze stosunku pracy za miesiące VIII-XII, które zostały opodatkowane. (Pracownik nie złożył oświadczenia o zastosowanie zwolnienia z podatku lub został wykorzystany limit zwolnienia)

Pamiętaj! Po ukończeniu przez pracownika 26 lat, jego przychody opodatkowane ze stosunku pracy wykazuje się w wierszu 1.

PIT-11, Część E: umowy cywilnoprawne – wiersz 4

W wierszu czwartym należy wykazać przychody z umów cywilnoprawnych z wyjątkiem praw autorskich oraz umów zleceń.

W programie są to umowy:

  • o dzieło
  • z art. 13 pkt 7
  • z art. 13 pkt 9

PIT-11, Część E: umowy zlecenia – wiersze 5 i 6

W wierszu piątym należy wykazać przychody z umowy zlecenia uzyskane przez osoby powyżej 26 roku życia za okres I-XII oraz osoby poniżej 26 roku życia uzyskane w okresie I-VII. 2019.

W wierszu szóstym należy wykazać przychody z umowy zlecenia uzyskane przez osoby poniżej 26 roku życia uzyskane w okresie od 01 sierpnia do 31 grudnia 2019, które zostały opodatkowane. (pracownik nie złożył oświadczenia o zastosowanie zwolnienia z podatku lub został wykorzystany limit zwolnienia).

Pamiętaj! Po ukończeniu przez pracownika 26 lat, jego przychody opodatkowane z umowy zlecenia wykazuje się w wierszu 5.

PIT-11, Część E: Prawa autorskie i inne źródła – wiersze 7 i 8

W wierszu siódmym należy wykazać przychody z tytułu praw autorskich i praw majątkowych.

W programie jest to umowa Prawa autorskie.

W wierszu ósmym należy wykazać przychody z innych źródeł. Dodano uwagę 17:

17) W wierszu 8 części E wykazuje się m.in.: zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 ustawy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 83).”

PIT-11, Część E – zaliczka pobrana przez płatnika 14)

W części E dodano nowy przypis nr 14 o treści:

„14) W przypadku, gdy zakład pracy pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, jak i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, łączną kwotę zaliczek pobranych z tych źródeł wykazuje tylko raz. Kwotę tę płatnik może wykazać w wierszu 1 albo w wierszu 8 części E.”

 

PIT-11, Część E – składki

Wiersze dotyczące składek również zmodyfikowano w taki sposób, aby z jednej strony ułatwić wykazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnikom dokonującym wypłaty wynagrodzeń na rzecz osób młodych do ukończenia 26. roku życia, z drugiej natomiast aby ułatwić prawidłowe obliczenie składek podlegających odliczeniu od dochodu i odpowiednio od podatku.

W związku z tym dodano 4 wiersze, w których płatnik będzie wykazywał składki pobrane zarówno od przychodów wykazanych w wierszach 2 i 6 (przychodów osób do ukończenia 26. roku życia, od których były pobrane zaliczki na podatek), jak i składki na ubezpieczenia społeczne, i odrębnie składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy (przychody osób młodych do ukończenia 26. roku życia).

PIT-11, Część E – składki na ub. społeczne

W pozycji 69 należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów wykazanych
w wierszach
1, 4, 5, 7.

W pozycji 70 należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów wykazanych
w wierszach
2 i 6, czyli osób do 26 roku życia za okres VIII-XII, które były opodatkowane.

W pozycji 71 należy wykazać składki na ub. społeczne od przychodów zwolnionych dla osób do 26 roku życia, które są wykazane w części G w pozycji 86.

PIT-11, Część E – składki na ub. zdrowotne

W pozycji 72 należy wykazać składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od przychodów wykazanych w wierszach 1, 4, 5, 7.

W pozycji 73 należy wykazać składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od przychodów wykazanych w wierszach 2 i 6, czyli osób do 26 roku życia za okres VIII-XII, które były opodatkowane.

W pozycji 74 należy wykazać składki na ub. zdrowotne od przychodów zwolnionych dla osób do 26 roku życia, które są wykazane w części G w pozycji 86.

PIT-11, Część G – Przychody zwolnione do 26 r. ż.

W poz. 86 „Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy”

Należy wykazać kwotę przychodu, do wysokości limitu zwolnienia20)

– poz. 87 „w tym przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych”

– poz. 88 „w tym przychody z umów zlecenia”

z przypisem o treści: „20) Limit zwolnienia od podatku przychodów wykazanych w poz. 86 wynosi: od 1.08. do 31.12.2019 r. 35 636,67 zł, a począwszy od 1.01.2020 r. 85 528 zł w roku podatkowym.”

PIT-11(25) w Sage Kadry i Płace One Payroll

Szczegółowa prezentacja danych pobieranych do PIT-11 znajduje się u pracownika na zakładce Płace\Miesiące-lata.

Po wybraniu zestawu PIT-11(2019-2020) na naliczonych miesiącach i roku podatkowym są prezentowane dane do aktualnego formularza PIT-11(25).

Ze względu na zmiany w zakresie wykazywania zasiłków w formularzu PIT-11(25) jest inna prezentacja na zakładce Miesiące-lata pozycji 68 w poszczególnych miesiącach podatkowych i roku podatkowym.

Na potrzeby deklaracji PIT-11(25) program w poz. 68 wylicza zaliczkę od zasiłku.

Zasiłki opodatkowane: przychód w poz. 64 i zaliczka od zasiłków: poz. 68 lub poz. 33

Jeżeli jest jakiś przychód ze stosunku pracy, to kwota zaliczki od zasiłków przenoszona jest na roku podatkowym do poz. 33.

W związku z powyższymi zmianami, wartość poz. 33 w roku podatkowym może stanowić sumę poz. 33 z poszczególnych miesięcy oraz sumę z miesięcy dla poz. 68.