Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Wynagrodzenie przestojowe wg wytycznych PIP - jak wprowadzić w programie Sage Kadry i Płace
 
 
Data dodania 17.03.2020
modyfikacja: 25.03.2020
Kod : KIP_15889


Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?


Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:

  • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie - ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),
  • jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony % przychodu/dochodu/zysku).

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia pracę, powódź, która zalała zakład pracy itp.)

 

Jak wprowadzić wynagrodzenie przestojowe w Sage Kadry i Płace One Payroll

W programie jest przygotowany składnik wynagrodzenia wynagrodzenie przestojowe, który można dodać do systemu wynagrodzeń pracownika na zakładce Płace\Składniki wynagrodzeń albo utworzyć wzorzec kadrowo-płacowy, która ułatwi dodanie składnika do wielu pracowników i kolejnych okresów płacowych.

  1. Dodanie składnika do systemu wynagrodzeń pracownika w konkretnym okresie płacowym

W kartotece pracownika wybierz zakładkę Płace\Wynagrodzenie, upewnij się, że jesteś we właściwym okresie płacowym, a następnie wybierz zakładkę Składniki wynagrodzeń.

Po przejściu do zakładki Składniki wynagrodzeń, po lewej stronie okna wybierz zakładkę Kategorie, a następnie rozwiń Składniki

Znajdź Wynagrodzenie przestojowe i przeciągnij na lewą stronę okna.

Wróć na zakładkę Wynagrodzenie. Zaznacz element kwota wynagrodzenia za godzinę przestoju i poprzez Edycję wartości kadrowej wprowadź do danych kadrowych kwotę wynagrodzenia za godzinę przestoju z odpowiednim zakresem dat tylko na ten miesiąc, albo bez daty do, jeżeli w kolejnym miesiącu ma obowiązywać ta sama stawka.

Wprowadź liczbę godzin przestoju.

Uwaga!

Powyższy przykład obrazuję wynagrodzenie pracownika godzinowego, w kalendarzu którego zostało zrealizowane zdarzenie Nieobecność całodzienna usprawiedliwiona płatna, a wynagrodzenie przestojowe stanowi wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia.

Pamiętaj!

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze lub wynagrodzenie godzinowe, które jest w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 600 zł), to nie należy korzystać ze składnika Wynagrodzenie przestojowe.

 

Pamiętaj!

Składnik Wynagrodzenie przestojowe jest uwzględniany w podstawach do chorobowego jako składnik zmienny dopełniany, gdyż ma standardowo przypisane klasy Wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie (ub. chorobowe), Wynagrodzenie zmienne pomniejszane proporcjonalnie (ub. wypadkowe).

Użycie składnika Wynagrodzenie przestojowe u pracownika w wynagrodzeniem zasadniczym określonym w umowie o pracę spowoduje, że podstawy do chorobowego będą zawyżone.

 

 

  1. Utworzenie wzorca kadrowo-płacowego dla składnika Wynagrodzenie przestojowe

Krok 1 … Tworzenie katalogu wzorców kadrowo-płacowych. Przejdź do okna Wzorce z głównego paska narzędziowego programu. W zakładce Katalogi do katalogu wzorców kadrowo-płacowych dodaj nowy katalog wzorców kadrowo-płacowych, wpisz nazwę, np. Własne i kliknij ikonkę Utwórz. 

Uwaga! Jeżeli taki katalog własny już istnieje, to ten krok można pominąć.

 

 

Krok 2 …Dodanie wzorca kadrowo-płacowego. Otwórz katalog Własne i dodaj nowy wzorzec klikając ikonkę [+Dodaj] po prawej stronie okna.

 

 

Krok 3 …Definiowanie wzorca kadrowo-płacowego

Wpisz nazwę, np. Wynagrodzenie przestojowe i zaznacz następujące opcje:

- kopiuj system wynagrodzeń,

- kopiuj listę przyporządkowanych pracowników.

Zapisz.

Krok 4… Definiowanie systemu wynagrodzeń wzorca.

W utworzonym wzorcu przejdź na dole na zakładkę System, na górze zakładka Składniki wynagrodzeń.

Z prawej strony okna wybierz zakładkę Kategorie, rozwiń Składniki i przeciągnij Wynagrodzenie przestojowe na lewą stronę okna we wszystkich utworzonych okresach płacowych, w których ma się rozliczać ten element oraz w Domyślnym systemie wynagrodzeń wzorca.

 

Domyślny system wynagrodzeń wzorca:

Krok 5 …Rozliczanie utworzonego wzorca we wskazanym okresie.

Przy tworzeniu nowego okresu podstawowego system domyślnie przypisze utworzony wzorzec do rozliczania okresu podstawowego.

Jeżeli w programie jest już utworzony okres podstawowy dla miesiąca, od którego chcesz rozliczać dodatkowy składnik wynagrodzenia u pracowników, należy utworzony wzorzec dodać do rozliczania we właściwościach okresu.

5.1 Wejdź do okna Okresy.

5.2. Zaznacz i edytuj okres przechodząc do Właściwości okresu.

5,3 Przejdź na dole na zakładkę Rozliczanie.

5.4. Dodaj nowy wzorzec przyciskiem [+], a następnie wybierz opcję Wzorzec.

5.5. Z wywołanego okna Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo –płacowych wybierz nowo utworzony wzorzec (z zakładki Katalogi albo Lista). Dodaj wzorzec i zamknij okno wyboru wzorców.

5.6 Po dodaniu wzorca odszukaj go na liście i oznacz wzorzec czerwoną chorągiewkę klikając przed nazwą wzorca lewym przyciskiem myszy.

Następnie po prawej stronie okna wybierz przycisk Odśwież, a następnie Zapisz.

 

Krok 6 …Przypisanie wzorca pracownikowi.

 

6.1 Otwórz kartotekę pracownika na zakładce Wzorce.

6.2 Przeciągnij utworzony wzorzec z prawej strony okna na lewą.

6.3 Wprowadź odpowiedni zakres dat obowiązywania wzorca

6.4 potwierdź przypisanie wzorca przyciskiem Zapisz.

 

Krok 7… Wprowadzenie kwoty za godzinę przestoju oraz liczby godzin przestoju

Postępuj w sposób przedstawiony w punkcie I - Dodanie składnika do systemu wynagrodzeń pracownika w konkretnym okresie płacowym