Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK OK
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń o 25% wskutek utraty dochodu z powodu pandemii COVID-19
 
 
Data dodania 18.05.2020
modyfikacja: 19.05.2020
Kod : KIP_16015


USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła wyższą kwotę wolną od potrąceń dla pracowników, których członkowie rodziny będący na utrzymaniu pracownika utracili dochód z powodu pandemii COVID-19.

 

 Art. 52. 1. Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 

2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818).

Kodeks pracy:

Art. 871. § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

 

Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w programie Sage Kadry i Płace.

Aby wprowadzić wyższą kwotę wolną od potrąceń w programie Sage Kadry i Płace należy w danych kadrowych pracownika w zestawie Wynagrodzenia\Parametry potrąceń dodać nową daną\wartość kadrową dla elementu Indywidualna kwota wolna od potrąceń:

Wprowadzić datę od pierwszego dnia miesiąca, od którego ma obowiązywać, w pozycji kwota wpisać wyliczoną kwotę wolną od potrąceń dla danego pracownika, jako typ umowy wybrać umowa o pracę, a jako typ potrącenia wybrać Potrącenie z tytułem wykonawczym lub Potrącenie zaliczek pieniężnych lub Potrącenie kar pieniężnych.

Jeżeli pracownik ma kilka rodzajów potrąceń, to dla każdego typu potrącenia należy wprowadzić odrębnie wyliczoną kwotę wolną od potrąceń.

Przykład dla pracownika zatrudnionego na cały etat z podstawowymi kosztami uzyskania, kwotą wolną od podatku i bez PPK.

Po realizacji zdarzenia Rozliczenie potrącenia z tytułem wykonawczym, program uwzględni w wyliczeniu potrącenia wprowadzoną wyższą kwotę wolną od potrąceń.